Επικοινωνία | |
Μήνυμα Προέδρου | Όργανα Συλλόγου | Σκοπός | Αποφάσεις
Μέλη | Νομοθεσία | Δικαιολογητικά - Άδειες | Επαγγελματικά Θέματα | Επιστημονικά Θέματα
Οδοντίατροι Καρδίτσας | Αγωγή Στοματικής Υγείας |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Όροι χρήσης

 

Σκοπός του διαδικτυακού τόπου www . oskarditsas . gr είναι η ενημέρωση των μελών του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας αλλά και λοιπών συναδέλφων που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, σχετικά με επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα. Επιπλέον, γίνεται μια προσπάθεια ενημέρωσης των ασθενών-κοινού σχετικά με οδοντιατρικά αλλά και γενικού ιατρικού ενδιαφέροντος θέματα.

Ότι προβάλλεται μέσα από τις ιστοσελίδες μας δεν έχει διαφημιστικό χαρακτήρα, ούτε έχει σκοπό να βλάψει, ζημιώσει ή προσβάλλει κάποιον. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο γίνεται παρά τη θέλησή μας, και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά. Τα προβαλλόμενα στοιχεία, πληροφορίες, συνδέσεις, ονόματα εταιρειών, λογότυπα κ.τ.λ. αποβλέπουν μόνον στο να βοηθήσουν τον επισκέπτη.

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.oskarditsas.gr και εν γένει του διαδικτυακού τόπου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας (στο εξής "η ιστοσελίδα"). Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής.

Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης

Ο Διαχειριστής της ιστοσελίδας καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγ&#19.03.2012a;εια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας ή του Διαχειριστή για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ' αφορμής της χρήσης αυτής.

Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας, στον βαθμό που δεν αφορούν τον ίδιο τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καρδίτσας, συλλέγονται από το Διαχειριστή από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους χρήστες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιεσδήποτε εξ' αυτών των πληροφοριών, δεν αποτελούν αναγκαστικά απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας ή του Διαχειριστή. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω της ιστοσελίδας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας ή με τρίτους. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.


Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων

Δια της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας ή του εκάστοτε δικαιούχου.


Λειτουργία της ιστοσελίδας

Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και μολονότι ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.


Συμπεριφορά Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν


Τροποποίηση όρων χρήσης

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

 

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας και ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου δεν θεωρούνται υπεύθυνοι πρόκλησης ζημίας προς τους χρήστες του www . oskarditsas . gr που οφείλονται στη χρήση του, στην πρόσβασή του ή στη χρήση πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

Η πληροφορία που διατίθεται μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου έχει σκοπό να αποτελέσει μόνο έναν οδηγό για τους ενδιαφερόμενους, ενώ γίνεται ουσιαστική προσπάθεια για να διατηρείται το περιεχόμενό του ενημερωμένο και ακριβές.

Τα έγγραφα που παρέχονται μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, έχουν ενημερωτικό σκοπό.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας και ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή για την επικαιροποίηση περιεχομένου, που βρίσκεται σε ιστοσελίδες τρίτων φορέων, σύνδεσμοι προς τις οποίες παρέχονται μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Όλα τα δεδομένα που λαμβάνει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση των χρηστών, υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα.

Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο εστάλησαν.

Δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες που υποβάλουν τα προσωπικά τους δεδομένα στον παρόντα Δικτυακό Τόπο έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αιτηθούν τη διόρθωση ή την ενημέρωσή τους.

 

Τεχνικές πληροφορίες

Για πληροφορίες ή για αναφορές προβλημάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στον διαχειριστή του παρόντος δικτυακού τόπου.

Τα έξοδα ονόματος χώρου και φιλοξενίας (server) των ιστοσελίδων του www.oskarditsas.gr καλύπτονται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καρδίτσας.

Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, παρουσίαση και ενημέρωση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.oskarditsas.gr είναι προσφορά του Οδοντιάτρου Βασίλειου Χροναίου, μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας.

 

   
   
   
   
   
   

Τελευταία Ενημέρωση: 14.12.2013

Αρχή | Όροι χρήσης | ©2011- Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας


Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας