Επικοινωνία | |
Μήνυμα Προέδρου | Όργανα Συλλόγου | Σκοπός | Αποφάσεις
Μέλη | Νομοθεσία | Δικαιολογητικά - Άδειες | Επαγγελματικά Θέματα | Επιστημονικά Θέματα
Οδοντίατροι Καρδίτσας | Αγωγή Στοματικής Υγείας |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Σκοπός του Οδοντιατρικού Συλλόγου

 

Ο ν.1026/80 είναι ο βασικός νόμος που διέπει τη λειτουργία των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1026/80,

 1. Ο σκοπός και οι υποχρεώσεις του Οδοντιατρικού Συλλόγου είναι:

  • Η μέριμνα για τη διατήρηση της αξιοπρέπειας του σώματος των Οδοντιάτρων.

  • Η δημιουργία συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών του.

  • Η εποπτεία για την πιστή τήρηση των νόμων και των κανονισμών που αφορούν στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των οδοντιάτρων, ως και η επαλήθευση των χρησιμοποιούμενων από τα μέλη τους των διαφόρων τίτλων σπουδών.

  • Η επιστημονική προαγωγή των μελών τους.

  • Η συμβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού λαού.

  • Η μελέτη των υγειονομικών συνθηκών του Νομού στον οποίο εδρεύει ο Σύλλογος, η παρακολούθηση των λαμβανομένων μέτρων και η υποβολή στο Υπουργείο Υγείας και στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία προτάσεων, εισηγήσεων και γνωμών που αφορούν τα μέτρα αυτά, και την εν γένει υγειονομική νομοθεσία.

  • Η υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους.

 2. Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι οφείλουν να παρέχουν τη συνδρομή τους στις Δημόσιες Αρχές επί παντός ζητήματος που αφορά τη Δημόσια Υγεία και το οδοντιατρικό επάγγελμα.

 3. Οι Δημόσιες Αρχές συμπαρίστανται στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και παρέχουν κάθε δυνατή ενίσχυση, και την αναγκαία πληροφόρηση για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

 

Ο ν.1026/80 με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του και ο Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας αποτελούν τη βάση του νομικού πλασίου για την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος και είναι χρήσιμο οι συνάδελφοι να γνωρίζουν τις διατάξεις τους.

 

   
   
   
   
   
   

Τελευταία Ενημέρωση: 22.03.2015

Αρχή | Όροι χρήσης | ©2011- Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας


Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας