Επικοινωνία | |
Μήνυμα Προέδρου | Όργανα Συλλόγου | Σκοπός | Αποφάσεις
Μέλη | Νομοθεσία | Δικαιολογητικά - Άδειες | Επαγγελματικά Θέματα | Επιστημονικά Θέματα
Οδοντίατροι Καρδίτσας | Αγωγή Στοματικής Υγείας |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Νομοθεσία

 

 1. Π.Δ.84/2001 - Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)
 2. Π.Δ.39/2009 - Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας
 3. Ν.3418/2005 - Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (περιέχει και τροποποίηση του Ν. 1026/1980 - άρθρα 38 και 39)
 4. Ν.1026/1980 - Πέρι των Οδοντιατρικών Συλλόγων
 5. Ν.3892/2010 - Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων
 6. Ν.3846/2010 - Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις (δείτε Άρθρο 28 - Ιδιωτικοί Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και Άρθρο 29 - τροποποίηση του Π.Δ. 84/2001**)
 7. Ν.3850/2010 - Κώδικας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
 8. Ν.3879/2010 - Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις
 9. Π.Δ.121/2008 - Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων ιατρών και των φαρμακοποιών
 10. Ν.3842/2010 - Φορολογικό νομοσχέδιο
 11. ΦΕΚ Α' 85/2001 - Σύνταγμα της Ελλάδας

 

 

** Ν. 3846/2010 " Άρθρο 29 : Η προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄) που λειτουργούσαν πριν από την έναρξη εφαρμογής του διατάγματος αυτού και η οποία είχε παραταθεί με το ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α΄) έως 31.12.2008, παρατείνεται αναδρομικά από 1.1.2009 και για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος."...ΦΕΚ Α΄ 66/11.05.2010

 

 

 

 

 

Σημείωση. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.7.2010, Τεύχος Α΄) για το Πρόγραμμα Δι@ύγεια περί διαφάνειας δια της υποχρεωτικής δημοσιοποίησης αποφάσεων και πράξεων της διοίκησης, τα φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι πλέον στο σύνολό τους δωρεάν διαθέσιμα στους πολίτες σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, προς ανάγνωση, αποθήκευση και εκτύπωση.

 

 

 

   
   
   
   
   

Τελευταία Ενημέρωση: 22.03.2015

Αρχή | Όροι χρήσης | ©2011- Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας


Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας

24.05.2012