Επικοινωνία | |
Μήνυμα Προέδρου | Όργανα Συλλόγου | Σκοπός | Αποφάσεις
Μέλη | Νομοθεσία | Δικαιολογητικά - Άδειες | Επαγγελματικά Θέματα | Επιστημονικά Θέματα
Οδοντίατροι Καρδίτσας | Αγωγή Στοματικής Υγείας |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Οδοντοτεχνικά Θέματα

 

 

 1. Οδοντοτεχνικά εργαστήρια περιοχής Καρδίτσας

 2. Εκτίμηση κινδύνων στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο - έκδοση από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

 3. Διακινήσεις αγαθών για τις οποίες έχει εγκριθεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής - Πηγή: Π.Ο.Ε.Ο. (27/05/2010)

 4. Σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ : Αρθρο 11 - περίπτωση 44), η διακίνηση οδοντοτεχνικών εργασιών γίνεται χωρίς συνοδεία δελτίου αποστολής στις περιπτώσεις των παραγράφων α & γ, ενώ ο οδοντίατρος υποχρεούται να εκδίδει με θεωρημένο διπλότυπο δελτίο αποστολής μόνο στις περιπτώσεις της παραγράφου β.

  Συγκεκριμένα: α. Στις περιπτώσεις αποστολής στον οδοντοτεχνίτη οδοντοπροσθετικών προπλασμάτων, μέτρων από πλαστική ύλη οδοντοστοιχιών από κερί κ.λπ., τα οποία δεν είναι από τα αγαθά εκείνα στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ, ο οδοντίατρος δεν υποχρεούται να εκδίδει δελτίο αποστολής (Εγκ. ΠΟΛ 142/1979), ούτε και ο οδοντοτεχνίτης κατά την επιστροφή τους (Εγγ Σ 456/22/5-2-87).

  β. Επί αποστολής στον οδοντοτεχνίτη χρυσού, χρυσών νομισμάτων, παλιών χρυσών δοντιών, λοιπών αντικειμένων από χρυσό και γενικά από κράματα ευγενών μετάλλων, εκδίδεται από τον οδοντίατρο θεωρημένο διπλότυπο δελτίο αποστολής, αδιάφορα εάν τα αγαθά αυτά ανήκουν στον ίδιο τον οδοντίατρο ή τους πελάτες του. Εάν τα αποστελλόμενα αγαθά ανήκουν σε πελάτες του οδοντιάτρου , δύναται να γίνεται σχετική μνεία στο εκδιδόμενο δελτίο αποστολής (Εγκ. ΠΟΛ 124/1979 και ΠΟΛ 41/78).

  γ. Επί επιστροφής κατασκευασμένων δοντιών στον οδοντοτεχνίτη, για την πληρέστερη προσαρμογή τους, δεν απαιτείται, επίσης, έκδοση δελτίου αποστολής, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνει χώρα αποστολή νέου αγαθού, δεδομένου, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η ανατεθείσα στον οδοντοτεχνίτη εργασία (Εγκύκλιος ΠΟΛ 142/1979)."

 5. ΦΠΑ - Τι ισχύει για τους Οδοντοτεχνίτες; - Πηγή: Π.Ο.Ε.Ο. (29/06/2010)
 6. Αρθρο 22 του ΦΠΑ περ. στ' παρ.1: στ) οδοντοτεχνίτες και παράδοση ειδών οδοντοτεχνικής προσθετικής.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθου της περ.στ΄ της παρ. 1 του άρθρου αυτού: «απαλλάσσονται οι υπηρεσίες περιποίησης και συντήρησης δοντιών στα πλαίσια των εργασιών τους καθώς και παράδοση ειδών οδοντοτεχνικής προσθετικής όπως π.χ οδοντοστοιχίες, γέφυρες κ.λ.π.»

  Οι πρόσφατες αλλαγές στο ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ.1100-24.06.2010, δεν αφορούν σε ιατρικές υπηρεσίες, που παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οδοντιάτρους στα ιδιωτικά τους ιατρεία.) με την προϋπόθεση ότι η παροχή υπηρεσιών είναι στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον, δεν μεταβάλλεται  στο άρθρο 22 παρ. 1η  περ. στ΄, που αφορά στην πρωτοβάθμια περίθαλψη (οδοντίατροι - οδοντοτεχνίτες).


 

 

 

   
   
   
   
   

Τελευταία Ενημέρωση: 22.03.2015

Αρχή | Όροι χρήσης | ©2011- Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας


Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας