Επικοινωνία | |
Μήνυμα Προέδρου | Όργανα Συλλόγου | Σκοπός | Αποφάσεις
Μέλη | Νομοθεσία | Δικαιολογητικά - Άδειες | Επαγγελματικά Θέματα | Επιστημονικά Θέματα
Οδοντίατροι Καρδίτσας | Αγωγή Στοματικής Υγείας |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Φορολογικά Θέματα

 

 

   1. Φορολογική ενημέρωση

   2. Στοιχειώδεις φορολογικές υποχρεώσεις
    • Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων
    • Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών
    • Δελτίο Αποστολής Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (αθεώρητες βάσει της ΑΥΟ ΠΟΛ 1083/2003)

       

   3. Έναρξη επαγγέλματος στην Εφορία
   4. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται - πηγή: Γ.Γ.Π.Σ.

      Έντυπα Μ1 και Μ2 από εφορία
      • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
      • Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για δωρεάν παραχώρηση χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση
      • Βεβαίωση εγγραφής στον ασφαλιστικό φορέα (Ε.Τ.Α.Α. τομείς Υγειονομικών).
      • Βεβαίωση από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο
      • Εξουσιοδότηση του υπόχρεου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.

      .

   5. Θεώρηση φορολογικών στοιχείων

   Τι δικαιολογητικά χρειάζονται - πηγή: Γ.Γ.Π.Σ.

   • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
   • Ασφαλιστική ενημερότητα απο Ε.Τ.Α.Α. τομείς Υγειονομικών
   • Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ είτε απασχολείται προσωπικό είτε όχι. Σε ειδικές περιπτώσεις υπόχρεων, αντί της βεβαίωσης του ΙΚΑ υποβάλλεται υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86
   • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση προσκόμισης από ττρίτο πρόσωπο του σημειώματος θεώρησης (είτε συμπληρώνεται ο πίνακας "η" του εντύπου Β1 είτε προσκομίζεται άλλο πληρεξούσιο έγγραφο)
   • Όλα τα στοιχεία προς θεώρηση (βιβλίο εσόδων - εξόδων, βιβλίο επίσκεψης ασθενών, δελτίο αποστολής, μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) πρέπει να είναι αριθμημένα και σφραγισμένα (στοιχεία σφραγίδας: ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ)
   
   
   
   
   

Τελευταία Ενημέρωση: 22.03.2015

Αρχή | Όροι χρήσης | ©2011- Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας


Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας