Επικοινωνία | |
Μήνυμα Προέδρου | Όργανα Συλλόγου | Σκοπός | Αποφάσεις
Μέλη | Νομοθεσία | Δικαιολογητικά - Άδειες | Επαγγελματικά Θέματα | Επιστημονικά Θέματα
Οδοντίατροι Καρδίτσας | Αγωγή Στοματικής Υγείας |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

 

21.03.2012 ΝΕΟ!!! Με το άρθρο 35 του Ν. 4025/2011 η αρμοδιότητα χορήγησης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Οδοντιάτρου περνά στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας από 01.01.2012. Με έγγραφο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δίνεται παράταση εφαρμογής του άρθρου 35 μέχρι 01 Ιανουαρίου 2013. Αναμένεται να κατατεθεί και η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Οδοντιάτρου θα υποβάλλονται στη Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
   1. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Οδοντιάτρου
   2. Για πτυχιούχους ελληνικών Πανεπιστημίων - Αντίγραφο πτυχίου
   3. Για πτυχιούχους από κράτη της Ε.Ε. που έχουν εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο μετά από 1.1.1981
     • α. Αντίγραφο πτυχίου
     • β. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από εκεί
     • γ. Πιστοποιητικό κρατικής εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 3 της Οδηγίας 93/16 της Ε.Ε

    Όλα τα έγγραφα επίσημα σφραγισμένα από την αρχή του τόπου προέλευσης και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών

   4. Για πτυχιούχους εξωτερικού από μη κράτη - μέλη της Ε.Ε.
     • α. Αντίγραφο πτυχίου (και επίσημη μετάφραση αυτού)
     • β. η σχετική αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε πρωτότυπο)
   5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γέννησης
   6. Παράβολο χαρτοσήμου από Δ.Ο.Υ. (29,35 €)
   7. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου (7,63 €)
   8. Δύο φωτογραφίες
   9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
   10. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ ή για τους υπηρετούντες βεβαίωση κατάταξης ή για τους στρατιωτικούς γιατρούς φύλλο μητρώου.
   11. Για αλλοδαπούς ομογενείς οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στα Μητρώα Δήμου ή ΚοινότηταΆδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή πράσινη κάρτα (Οι εξ Αλβανίας ομογενείς δεν χρειάζεται να προσκομίσουν άδεια εργασίας ή άδεια παραμονής αλλά το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (ΕΔΤΟ)).
   12. Για αλλοδαπούς - Άδεια παραμονής και εργασίας, καθώς και πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από Υπουργείο Εξωτερικών
   13. Για τους Κυπρίους - α. Απόφαση τοποθέτησης για ειδίκευση σε Νοσοκομείο (από το Υπουργείο) - β. Βεβαίωση από το νοσοκομείο όπου υπηρετούν
   14. Αναζητείται υπηρεσιακά: - αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ή μέσω ΚΕΠ
 • Πληροφορίες: Απ. Νασιώκας - Τηλέφωνο: 24413 50105
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Κουμουνδούρου 29 (Γραφείο 12, 1ος Όροφος), 431 00 Καρδίτσα
 • Η έκδοση της άδειας κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και ακολουθεί η εγγραφή στο Μητρώο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας
 

 

 

 

   
   
   
   
   

Τελευταία Ενημέρωση: 22.03.2015

Αρχή | Όροι χρήσης | ©2011- Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας


Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας