Επικοινωνία | |
Μήνυμα Προέδρου | Όργανα Συλλόγου | Σκοπός | Αποφάσεις
Μέλη | Νομοθεσία | Δικαιολογητικά - Άδειες | Επαγγελματικά Θέματα | Επιστημονικά Θέματα
Οδοντίατροι Καρδίτσας | Αγωγή Στοματικής Υγείας |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Άδεια Λειτουργίας Οδοντιατρικού Ακτινολογικού Εργαστηρίου

 

Διαδικασίες και δικαιολογητικά για έκδοση ειδικής άδειας ιοντιζουσών ακτινοβολιών εργαστηρίου ακτινοβολιών κατηγορίας Χ-Οδ. και Χορήγηση Ειδικής Άδειας Ορθοπαντομογράφου (Ν. 4316/2014, άρθρο 35 και άρθρο 37)

Τα οδοντιατρικά ακτινολογικά εργαστήρια (Χ-Οδ) αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία ακτινολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας του 2001 (§ 3.4.1.2), ο υπεύθυνος του εργαστηρίου μπορεί να είναι οδοντίατρος. Για τα εργαστήρια Χ-Οδ στα οποία είναι εγκατεστημένο πανοραμικό κεφαλομετρικό μηχάνημα, οδοντίατρος με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ακτινολογία. Η εκπαίδευση αυτή εγκρίνεται από την Πενταμελή Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.

I. Απλά οπισθοφατνιακά ακτινολογικά συστήματα

Για απλά οπισθοφατνιακά ακτινογραφικά συστήματα δεν χρειάζεται προέγκριση κατασκευής.

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας πρέπει να κατατεθούν στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καρδίτσας, ο οποίος θα διαβιβάσει στην ΕΕΑΕ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ προς τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καρδίτσας

  •  Άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος (από αρχείο Ο.Σ.)

  •  Άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας οδ/τρειου (από αρχείο Ο.Σ.)

 2. Αίτηση προς την ΕΕΑΕ από τον υπεύθυνο Οδοντίατρο
 3. Έκθεση έλεγχου από Ακτινοφυσικό Ιατρικής που υποβάλλεται εις διπλούν και περιλαμβάνει: α) περιγραφή του εξοπλισμού, β) Έκθεση ακτινοπροστασίας (προσωπικού, ασθενών και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης (hazard report), στην οποία εξετάζεται ο δυνητικός κίνδυνος για ατυχήματα, οι πιθανές δόσεις και ο τρόπος αντιμετώπισης, καθώς και ο έλεγχος αποδοχής των μηχανημάτων παραγωγής και μέτρησης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών πριν από την χρήση τους και γ) Κάτοψη των χώρων του εργαστηρίου όπου γίνεται ή χρήση του ακτινολογικού μηχανήματος όπου θα σημειώνεται η θέση των μηχανημάτων, το υλικό κατασκευής των τοίχων και η χρήση των γύρω δωματίων

  Σημειώνεται ότι είναι αναγκαίο για την ταχύτερη αξιολόγηση των δικαιολογητικών να γίνεται ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας ακτινολογικών οδοντιατρικών συστημάτων και να τηρείται από τους ακτινοφυσικούς η παραπάνω τυποποίηση. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να υποβάλει αναλυτικότερο έλεγχο μπορεί να τον επισυνάψει στον τυποποιημένο.

 4. Πιστοποιητικό CE του ακτινογραφικού μηχανήματος (για νέο μηχάνημα)
 5. Βεβαίωση του κατασκευαστή ή της θυγατρικής εταιρείας ή του επίσημου αντιπροσώπου ότι τα προς εγκατάσταση μηχανήματα βρίσκονται στην γραμμή παραγωγής του κατασκευαστή ή στην διάρκεια ζωής του εξοπλισμού (η διάρκεια ζωής ενός συστήματος είναι το άθροισμα της χρονικής διάρκειας παραγωγής του μηχανήματος και της χρονικής διάρκειας εξασφάλισης ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή), καθώς και για την τεχνική επάρκεια, την διαγνωστική και κλινική αξιοπιστία αυτών.

Η ΕΕΑΕ, μετά από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδει Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που αποστέλλεται στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καρδίτσας.

Α. Η Άδεια Λειτουργίας - έχει πενταετή ισχύ και χορηγείται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καρδίτσας αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω.

Η όλη διαδικασία τιμολογείται σύμφωνα με αποφάσεις του ΔΣ της ΕΕΑΕ:

 • Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου Χ-Οδ: 150,00 € [με ΦΠΑ 23%= €184,50]
 • Ανανέωση Χ-Οδ: 50,00 € [με ΦΠΑ 23%= €61,50]
 • Ανανέωση πιστοποιητικού Χ-Οδ με ορθοπαντομογράφο: 150,00 € [με ΦΠΑ 23%= €184,50]

Η ΕΕΑΕ θα σας αποστείλει το σχετικό τιμολόγιο, το οποίο πρέπει να εξοφλήσετε ώστε να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας. Το ποσό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΑΕ (οι τραπεζικοί λογαριασμοί αναγράφονται στο τιμολόγιο). Το αποδεικτικό πληρωμής (αντίγραφο) αποστέλλεται στην ΕΕΑΕ με fax ή email ώστε να ενημερωθεί ο λογαριασμός σας.

Β. Ανανέωση άδειας λειτουργίας

Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας απαιτείται νέο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας.

Τρεις μήνες πριν τη λήξη της πενταετίας, ο ενδιαφερόμενος οδοντίατρος υποβάλλει στον Οδοντιατρικό Σύλλογο αίτηση για την ανανέωση του πιστοποιητικού και της άδειας συνυποβάλλοντας νέα έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης που εκδίδεται από Ακτινοφυσικό Ιατρικής, όπως ανωτέρω.

Γ. Τροποποίηση άδειας λειτουργίας Κάθε τροποποίηση των συνθηκών που αφορούν την ακτινοπροστασία (προσθήκη ή αλλαγή εξοπλισμού, αλλαγή χώρων) κατά τη διάρκεια της ισχύος της Άδειας Λειτουργίας απαιτεί συμπληρωματική αδειοδότηση με διαδικασίες αντίστοιχες με αυτές της πρώτης άδειας λειτουργίας. Η συμπληρωματική άδεια αναφέρει τις διαφοροποιήσεις και έχει ημερομηνία λήξης ίδια με την ισχύουσα.

Επικοινωνία: dental@eeae.gr

 

II. Χορήγηση ειδικής άδειας Ορθοπαντομογράφου

Για ορθοπαντομογράφους η διαδικασία είναι ίδια με αυτή των ακτινολογικών εργαστηρίων κατηγορίας Χ1, δηλαδή:

 1. Άδεια σκοπιμότητας - Χορηγείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με γνωμοδότηση του Υπουργείου Υγείας

  • ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Διαδικασία: Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην οικεία Περιφέρεια αίτηση στην οποία αναγράφεται το αντικείμενο (ιατρικές πρακτικές, διαδικασίες, εξοπλισμός, στοιχεία προσωπικού κτλ.) για το οποίο ζητείται η έκδοση της άδειας σκοπιμότητας και ακολούθως η Περιφέρεια αποστέλλει προς την Επιτροπή Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας τον υπηρεσιακό φάκελο, μαζί με έκθεση η οποία πρέπει να περιέχει ειδική αιτιολογία για κάθε ένα από τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στη νομοθεσία.

   Η Άδεια Σκοπιμότητας χορηγείται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας.

 2. Προέγκριση κατασκευής - Χορηγείται από την ΕΕΑΕ

  • ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Διαδικασία: Η ΕΕΑΕ ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά, εκδίδει έκθεση ακτινοπροστασίας και χορηγεί Προέγκριση Κατασκευής για την έναρξη της κατασκευής του εργαστηρίου. Το κόστος χρέωσης για την αξιολόγηση των Μελετών Ακτινοπροστασίας καταβάλλεται στην ΕΕΑΕ

   Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του εργαστηρίου:

   Ο Ακτινοφυσικός Ιατρικής, ο οποίος εκπόνησε τη Μελέτη Ακτινοπροστασίας, υποχρεούται να επιβλέπει την κατασκευή του εργαστηρίου και ειδικότερα των θωρακίσεων. Επίσης, ο Ακτινοφυσικός είναι υπεύθυνος έναντι της ΕΕΑΕ για την κατασκευή του εργαστηρίου σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Ακτινοπροστασίας.

   Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την ΕΕΑΕ για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του εργαστηρίου και της τοποθέτησης των απαιτούμενων θωρακίσεων, ώστε εκείνη να προχωρήσει στην πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου της πιστότητας εκτέλεσης της εγκριθείσας μελέτης.

 3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας - Χορηγείται από την ΕΕΑΕ

 4. Έκδοση άδειας λειτουργίας - Χορηγείται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καρδίτσας με βάση το πιστοποιητικό καταλληλότητας από την ΕΕΑΕ (υποβάλλεται συνημμένα τα πιο πάνω δικαιολογητικά 1., 2., 3.)

 

..............δείτε περισσότερα εδώ

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία οδοντιατρικών ακτινολογικών μηχανημάτων

Επικοινωνία: dental@eeae.gr

 

 

 

   
   
   
   
   

Τελευταία Ενημέρωση: 05.04.2015

Αρχή | Όροι χρήσης | ©2011- Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας


Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας